Anunț privind depunerea cererilor pentru emiterea titlurilor de proprietate

Având în vedere modificările aduse articolului art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991 și luând în considerare dispozițiile art. 2 al Legii nr. 123/2023 care prevede că: „În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţinătorii sau moştenitorii terenurilor prevăzuţi la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităţilor în a cărei rază teritorială se află terenul”, aducem în atenția cetățenilor județului Caraș-Severin faptul că termenul maxim până la care persoanele îndreptățite pot depune cerere pentru emiterea titlului de proprietate este 18 noiembrie 2023.

Conform Legii nr.18/ 1991, deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile legii menționate, astfel:

  • dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  • pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Cererile pentru emiterea titlului de proprietate se depun personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenul.