Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin, din data de 28.03.2023

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Giuchici Camelia, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, domnul Zărnescu Cătălin, Șef Birou Vamal, Biroul Vamal Naidăș, domnul Marius Curescu, Șef Birou, Oficiul Fitosanitar, domnul Bezergheanu Florin, Director, Oficiul Județean de Poștă și domnul Florea Dănuț, Șef Reprezentanță, Registru Auto Român Reprezentanța Caraş-Severin.
Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin, comunică faptul că, sunt doi noi membrii ai Colegiului Prefectural și anume domnul Miclău Ioan Lucian, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Caraş-Severin și domnul Gârtoi Ionuț Constantin, Director, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin.
În continuare prezintă ordinea de zi:
1. Informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2022
Prezintă:Direcţia Județeană de Statistică Caraş-Severin
2. Informare privind activitatea de control desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în anul 2022
Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin
3. Informare privind activitatea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin, desfășurată în anul 2022
Prezintă: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin
4. Analizarea măsurilor pentru accelerarea implementării proiectelor ce vizează consolidarea clădirilor cu risc seismic.
Prezintă: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin
5. Stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în semestrul II 2022 la nivelul Județului Caraș-Severin
Prezintă: Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență
6. Prezentarea și aprobarea „Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, pentru anul 2023”.
Prezintă: Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență.
6.1 Adoptarea Hotărârii pentru aprobarea ” Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, pentru anul 2023”
Prezintă: Prefectul Județului Caraș-Severin
7. Diverse
Aprobarea Procesului-Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 21.02.2023.
Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.
Domnul Prefect dă cuvântul domnului Cătălin Ionuț Hogea, Director Executiv, Direcția Județeană de Statistică a Județului Caraș-Severin, pentru a prezenta materialul de la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Domnul Ionuț Cătălin Hogea prezintă materialul, „Informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2022” material cuprins în dosarul de şedinţă.
Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și solicită o concluzie.
Domnul Ionuț Cătălin Hogea, precizează faptul că, activitatea economică a județului se reflectă în viața de zi cu zi a locuitorilor.
Domnul Nicolae Verindeanu, Director, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Caraş-Severin întreabă care este situația exporturilor la nivelul Județului Caraș-Severin.
Domnul Ionuț Cătălin Hogea, precizează faptul că la noi în județ doar doi agenți economici realizează marfă pentru export.
Domnul Prefect întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi dă cuvântul domnului Cătălin Vasile Bîcleșanu, Inspector Șef Adjunct-Relații de Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-Severin, pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.
Domnul Cătălin Vasile Bîcleșanu prezintă materialul, „Informare privind activitatea de control desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în anul 2022” material cuprins în dosarul de şedinţă.
Domnul Prefect, mulțumește pentru materialul prezentat și solicită ca în viitor, în următorul material să se pună un accent mai mare pe modul de încasare a sumelor stabilite ca sancțiuni la agenții economici și să reiasă clar creșterea sau scăderea modului în care agenții economici respectă sau nu legislația în domeniul disciplinei muncii.
Domnul Cătălin Vasile Bîcleșanu, menționează faptul că, nu se aplică sancțiuni doar în cazurile în care se constată încălcări grave ale legislației în domeniul muncii.
Domnul Prefect, întreabă dacă a crescut sau a scăzut numărul abaterilor de la respectarea legislației în domeniu.
Domnul Cătălin Vasile Bîcleșanu, nu a făcut o statistică în acest sens.
Domnul Prefect mulțumește pentru materialul prezentat și dă cuvântul domnului Remus Blujdea, Comisar Șef, Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraș-Severin, pentru a prezenta punctul 3 de pe ordinea de zi.
Domnul Remus Blujdea prezintă materialul, „Informare privind activitatea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin, desfășurată în anul 2022” material cuprins în dosarul de şedinţă.
Domnul Alin-Cuzma Muntean, Subprefectul Județului Caraș-Severin întreabă de ce funcționează doar 6 stații de monitorizare a aerului din județul din totalul de 7.
Domnul Remus Blujdea precizează faptul că, nu poate răspunde la această întrebare deoarece calitatea aerului este monitorizată de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.
Domnul Mihai Dănuț Cepeha, Director Executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, menționează faptul că, una dintre stațiile de monitorizare a aerului este defectă și în prezent nu sunt alocate fonduri pentru repararea acesteia deși au fost făcute demersurile necesare la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.
Domnul Prefect, în viitor se va colabora mai mult în acest domeniu, solicită o copie a raportului de monitorizare a calității aerului la nivelul Județului Caraș-Severin. În continuare precizează faptul că, trebuie rezolvată problema deșeurilor la nivelul județului există măsuri scadente care trebuie îndeplinite. În partea a doua a anului trebuie realizate controale la operatorii care colectează/selectează gunoiul menajer.
Totodată precizează faptul că, s-a transmis o adresă referitoare la colectarea deșeurilor menajere la nivelul orașului Anina. Întreabă care este situația în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere.
Domnul Remus Blujdea, a fost trimisă o echipă de control la fața locului, platforma de colectare a deșeurilor menajere este autorizată și toate deșeurile colectate sunt depozitate în vederea selectării acolo. A fost aplicat un avertisment operatorului și dispuse mai multe măsuri. Va înainta un raport complect Instituției Prefectului –Județul Caraș-Severin la finalizarea acțiunii de control.
Domnul Prefect, solicită reprezentantului Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraș-Severin să acorde atenția necesară pentru soluționarea petițiilor.
În continuare precizează faptul că, nu este bine că nu sunt asigurate fondurile necesare pentru repararea stației de monitorizare a aerului. Poate ar trebui realizate intervențiile necesare pentru primirea acestora la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.
Domnul Mihai Dănuț Cepeha, precizează faptul că, ministerul cunoaște situația întrucât aceste stații sunt proprietatea acestuia. Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin doar operează pentru colectarea datelor.
Domnul Prefect, În continuare solicită acordare unei atenții deosebite în ceea ce privește monitorizarea minelor de uraniu.
Domnul Remus Blujdea, au fost incluse în planul de control.
Domnul Prefect, întreabă care este situația iazului de decantare de la Tăușani-Boșneag din Moldova Nouă.
Domnul Remus Blujdea, până în prezent nu au fost probleme, instalațiile de umectare sunt funcționale.
Domnul Prefect, în continuare dă cuvântul doamnei Ramona Jula, Șef Serviciu, Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență pentru a prezenta materialul de la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Doamna Jula Ramona, prezintă materialul, „Analizarea măsurilor pentru accelerarea implementării proiectelor ce vizează consolidarea clădirilor cu risc seismic” material cuprins în dosarul de şedinţă.
Domnul Prefect, în continuare tot doamna Ramona Jula v-a prezenta punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi.
Doamna Jula Ramona, prezintă materialele „Stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în semestrul II 2022 la nivelul Județului Caraș-Severin” și „Planul anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, pentru anul 2023” materiale cuprinse în dosarul de şedinţă.
Domnul Prefect mulțumește pentru prezentare și solicită participanților să lectureze acest plan cu atenție în vederea îndeplinirii tuturor obiectivelor propuse și supune la vot Hotărârea pentru aprobarea „Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, pentru anul 2023”, care este aprobată în unanimitate de voturi de către participanţi.
Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 21.02.2023, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.
Mulțumește pentru participare, și declară închise lucrările ședinței.